តម្លៃប្រេងសាំងៈ បានចុះបន្តិច ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ទី១០ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១.១២.២០២២ បានជូនដំណឹងស្ដីពីៈ តម្លៃប្រេងសាំងលក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

ក្នុងនោះសាំងធម្មតា ចុះថ្លៃមកត្រឹម ៤.២០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ពោលគឺចុះ១៥០រៀល ។
ខណៈម៉ាស៊ូត ក៏ចុះថ្លៃផងដែរ គឺចុះមកត្រឹម ៤.៦៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ពោលចុះ ៣៥០រៀល៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *