ដំណឹងថ្ងៃទី៥នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)២នាក់ជាសះស្បើយ១នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី០៤នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ (អូមីក្រុង)៤នាក់ទៀត.ជាសះស្បើយ៨នាក់.និង.គ្មានអ្នកស្លា.ប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី០៣នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ (អូមីក្រុង)៨នាក់ទៀត.ជាសះស្បើយ២នាក់.និង.គ្មានអ្នកស្លា.ប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី០២នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ (អូមីក្រុង)៤នាក់ទៀត.ជាសះស្បើយ៣នាក់.និង.គ្មានអ្នកស្លា.ប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី៣០នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ (អូមីក្រុង)៧នាក់ទៀត.ជាសះស្បើយ៥នាក់.និង.គ្មានអ្នកស្លា.ប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៩នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)៩នាក់ជាសះស្បើយ១៥នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៦នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)៩នាក់ជាសះស្បើយ៧នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៤នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ (អូមីក្រុង)៦នាក់ទៀត.ជាសះស្បើយ៧នាក់.និង.គ្មានអ្នកស្លា.ប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី២៣នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)៣នាក់ជាសះស្បើយ៩នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់!

សម្ដេចតេជោ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអភិបាលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ(UNDP)