ដំណឹងថ្ងៃទី២២នេះមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទេ.ពុំមានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី២១នេះមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទេ.ពុំមានអ្នកជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី២០នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៩នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយក៏គ្មាន និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៨នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយម្នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៧នេះមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី.ពុំមានជាសះស្បើយនិងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៦នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយ៣នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៥នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយ២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

ដំណឹងថ្ងៃទី១៤នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ ជាសះស្បើយ៣នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់.!

វាយប្រពន្ធស្លាប់ទាំងកូនក្នុងផ្ទៃ ខណៈប្ដីត្រូវជាប់ឃុំ ក្មេង៦នាក់ក្លាយជាក្មេងកំព្រា!